محصولات سوربکت
زمانی که یک زخم عفونی شد، پیشگیری خیلی دیر خواهد بود

ﻣﺒﺘﻼﯾﺎن ﺑﻪ زﺧﻢ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﯾﺎ زﺧﻢ ﻫﺎی ﺣﺎد ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن از درد، اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﻣﮑﺮر ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻔﻮﻧﺖ در زﺧﻢ ﭘﺎی اﻓﺮاد دﯾﺎﺑﺘﯽ در ﻫﺮ 20 ثانیه ﻣﻮﺟﺐ ﯾﮏ آﻣﭙﻮﺗﺎﺳﯿﻮن، ﻗﻄﻊ ﻋﻀﻮ، در دﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﺮاﺣﯽ

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ از ﻋﻮارض ﺷﺎﯾﻊ اﺳﺖ. ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ در آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 7 اﻟﯽ 11 روز ﺑﻪ ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎر در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد. 

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺰاف درﻣﺎن زﺧﻢ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ

اﮐﺜﺮ زﺧﻢ ﻫﺎی ﻣﺰﻣﻦ زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﺴﮑﻤﯽ، دﯾﺎﺑﺖ، ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻋﺮوﻗﯽ و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. زﺧﻢ ﻫﺎی ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﺰاﻓﯽ را ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 3 ﺑﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺳﺎل اﺳﺖ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ

اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در ﻫﻤﻪ دﻧﯿﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﺎدرﺳﺖ از آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺷﺎﯾﻊ در ﺻﺪﻣﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی (MRSAﻣﻘﺎوم، ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮك ارﺋﻮس ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻣﺘﯿﺴﯿﻠﯿﻦ ) ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻫﺎی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﺧﻢ- اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻨﺘﺮل

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ، ﻣﯿﮑﺮوﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی روی ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﺆﺛﺮ زﺧﻢ، ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻂ زﺧﻢ اﺳﺖ. وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﺧﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎﻻﻧﺲ رﻃﻮﺑﺖ و ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ زﺧﻢ اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ و وﺳﻌﺖ زﺧﻢ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی زﺧﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ- ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن روﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻢ

زﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻋﻼﯾﻢ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺑﻮده ﯾﺎ اﺻﻼ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ، ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی آن، اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ دارد.

فواید سوربکت نسبت به سایر پانسمان ها

ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻫﺎی آﻧﺘﯽ ﺳﭙﺘﯿﮏ، آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ و آﻧﺘﯽ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﺎل ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﻫﯿﭻ ﻣﺎده ﻓﻌﺎﻟﯽ را در ﺑﺴﺘﺮ زﺧﻢ آزاد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی در زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ از اﺑﺘﺪا، ﯾﺎ ﺧﻄﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺪد ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﯿﺎم در زﺧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻫﺎی ﺳﻮرﺑﮑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در اﻃﻔﺎل، زﻧﺎن ﺑﺎردار و ﺷﯿﺮده ﺑﻪ ﮐﺎر رود.

مشاهده همه 10 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 8 16 28